x

>> Shannah Pryatel  . hair.make-up  . Photographer Elena Rott  . Client Supersilk